အမေးအဖြေများ

မိုက္ခရိုမန္းနီးဆိုတာ ဘာလဲ

မိုက္ခရိုမန္းနီးဆိုတာ ဘာလဲ

မိုက္ခရိုမန္နီးသည္ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းတြင္ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိုသာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္၏ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျဖရွင္း ေပးနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ရဲ့ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သည့္ အေပါင္ပစၥည္းမွ မလိုအပ္ဘဲ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈကို လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာ ေခ်းေငြအတည္ျပဳမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုက္ခရိုမန္းနီးသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းဘယ္ေလာက္လဲ။

ခြင့္ျပဳမႈေပၚမူတည္၍ ၀န္ေဆာင္ခအား တစ္သိန္းလွ်င္ တစ္ရက္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံပါမည္။

၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းဘယ္ေလာက္လဲ။

ခြင့္ျပဳမႈေပၚမူတည္၍ ၀န္ေဆာင္ခအား တစ္သိန္းလွ်င္ တစ္ရက္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံပါမည္။

ေခ်းေငြေပးဆပ္ဖို့ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္က်ေၾကး ေကာက္ခံပါလား။

မေကာက္ခံပါ။ သို႔ေသာ သင္ ႀကိဳတင္ယူေငြကို ျပန္လည္ မေပးဆပ္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ အေၾကြးျပန္လည္ေကာက္ခံေပးသည့္ ေအဂ်င္စီကို သင့္ဆီမွ အေၾကြး ျပန္လည္ေကာက္ခံရန္အတြက္ ငွားရမ္းပါမည္။ ထို႔အတြက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို သင့္အေနျဖင့္ က်ခံရပါမည္။

အျခားမည္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးဖို႕လိုအပ္ပါသလဲ။

လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိပါမယ္။

ေခ်းေငြအေၾကာင္း

မိုက္ခရိုမန္းနီး ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈကို မည္သူေတြ သံုးႏုိင္ပါသလဲ။

မို္က္ခရိုမန္းနီး ႀကိဳတင္ူေငြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသက္ ၂၁ႏွင့္ ၆၀ၾကားရွိ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္ျပီး ခိုင္လံုသည့္ ေနရပ္လိပ္စာရွိသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။

သင္၏ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ အေထာက္အထားစာရြက္သာ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ယူေငြအတည္ျပဳေၾကာင္း ဘယ္လိုသိရမလဲ။

သင္၏ ႀကိဳတင္ယူေငြကို အတည္ျပဳျပီးပါက ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ထည့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာတိုမက္စ္ေဆ့ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႔ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ႀကိဳတင္ယူေငြေလွ်ာက္ထားမႈကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ဘယ္လိုသိရမလဲ။

လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ တင္ျပႏိုင္မႈေပၚမူတည္၍ ရံုးဖြင့္ရက္ ၁ ရက္မွ ၂ရက္အတြင္း သင္၏ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာတို မက္စ္ေဆ့ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႕မွ တစ္ဆင့္ ပုိ႕ေပးပါမည္။

မည္သည့္ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏိုင္ပါသလဲ။

လက္ရွိတြင္ မိုက္ခရိုမန္းနီးမွ ႀကိဳတင္ယူေငြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္၍ ခိုင္လံုသည့္ ေနရပ္လိပ္စာရွိေသာ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ မၾကာခင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါမည္။

မိုက္ခရိုမန္းနီးမွ ေခ်းေငြ အတည္ျပဳခ်က္ အေၾကာင္းၾကားမႈမရရွိခဲ့လွ်င္ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ။

သင့္ကို ကူညီဖို႕ ၾကဳိဆိုေနပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီကို ေတာင္းဆုိဖို႔ ေဖာက္သည္ အကူအညီေပးေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဦးဦးကို ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ေပးပါ။

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ဘာလဲ။ လုပ္ေဆာင္နည္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ကာလမ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္လဲ။

အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ား:

 1. ေခ်းေငြသည္ မိမိလစာ၏ တစ္ဝက္အထိသာ ေခ်းေပးပါသည္။
 2. ပထမေခ်းေငြ - သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသာ ထည့္ေပးပါမည္။
 3. ဒုတိယေခ်းေငြ - ဘဏ္အေကာင့္သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြလႊဲသည့္ စနစ္။
 4. ပိုမိုမ်ားျပားေသာေခ်းေငြမ်ား ရယူရန္ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳရမည့္ အခ်ိန္ကာလ - ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ အသံုးျပဳရမည္။
 5. ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြအား ေရွ႕ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီး ၅ ရက္အၾကာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
 6. ထပ္ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ရက္တိုးျခင္း : ေနာက္ထပ္ မိသားစုဝင္ႏွစ္ဦး၏ အဆက္အသြယ္မ်ား

ႀကိဳတင္ယူေငြရရွိျခင္းအေၾကာင္း

ဘယ္အခ်ိ္န္ ေခ်းေငြရရွိမလဲ။

ႀကိဳတင္ယူေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးပါက ၂၄နာရီအတြင္း ေခ်းေငြလက္ခံ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သင္၏ ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေငြလႊဲျပီးပါက သင့္ထံသို႔ စာတိုမက္ေဆ့ ပို႔ေပးပါမည္။

ေငြလႊဲကို လက္ခံမရရွိခဲ့လွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

သင္၏ အတည္ျပဳထားေသာ ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိစၥတစ္စံုတစ္ခုရွိပါက ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ တာ၀န္ခံထံသို႕ ဆက္သြယ္ေပးပါ။

 • အီးေမးလ္ info@money.com.mm
 • ဖုန္းနံပါတ္ 09 972 600 591 ႏွင့္ 09 452 223 580

ႀကိဳတင္ယူေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအေၾကာင္း

ဘယ္အခ်ိန္ ေငြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမလဲ။

ႀကိဳတင္ယူေငြကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ရက္ကို သင္၏ ေငြစာခ်ဳပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒဏ္ေၾကးမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ေန႕ သို႔မဟုတ္ ထိုေန႔မတိုင္ခင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ေခ်းေငြကို ဘယ္လို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္လဲ။

ေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို

 • -ျပည္တြင္း ေငြလႊဲျဖင့္လည္းေကာင္း
 • -ေငြလႊဲေအဂ်င္စီမ်ားမွ လည္းေကာင္း
 • -အြန္လိုင္း အင္တာနက္ ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း
 • -ေအတီအမ္ ကဒ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္ေပးဆပ္လုိ႔ ရပါသလား။

ရပါတယ္။ မည္သည့္ဒဏ္ေၾကးမွ မလိုအပ္ဘဲ ၾကိဳတင္ေပးဆပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေငြကို ေပးဆပ္ရန္ ေနာက္က်လို႔ ရပါသလား။

သက္တမ္းျပည့္သည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ မတိုင္ခင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ေငြ ေနာက္က်ေပးဆပ္မႈအတြက္ အေၾကြးျပန္လည္ေကာက္ခံေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမွ ေကာက္ခံမည့္ ၀န္ေဆာင္ခအားလံုးကို ေပးရန္ သင့္မွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။

အျခား

ေနာက္တစ္္ၾကိမ္ ေခ်းေငြ ထပ္ေခ်းလို႔ ရပါသလား။

သင္၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ ဆက္လက္ လက္တြဲလိုသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မိုက္ခရိုမန္နီး၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္အသံုးျပဳလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၾကိဳဆုိပါသည္။ သင္သည္ ယခင္ေခ်းေငြကို မွန္ကန္စြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ ေဖာက္သည္ျဖစ္ပါက ေနာက္တစ္ၾကိ္မ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ 09 972 600 591 09 452 223 580 မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေခၚဆိုျပီး ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈ တာ၀န္ခံသို႔ ေခ်းေငြအသစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ သူတို႔ ကူညီပါလိ္မ့္မည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။