ႀကိဳတင္ေငြ လက္ခံယူရန္ လြယ္ကူေသာ အဆင့္ ၃ ဆင့္

အဆင့်တစ်:

အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ
နဂိုပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ဘားတန္းေလးအား အသံုးျပဳ ညွိႏႈိင္း၍ သင္အသံုးျပဳမည့္ ေငြပမာဏကို ခ်ိန္ဆပါ။
သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ျဖည့္သြင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ “ေလွ်ာက္ထားမည္” ဟူေသာ ေနရာအား ႏွိပ္ပါ။
ေနရာအားလံုးကို ျဖည့္သြင္းပါ။ - * ျပထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ မျဖစ္မေနျဖည့္ရမည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္တို႔ကို (အဂၤလိပ္လို ျဖည့္သြင္းပါက ပိုမို အဆင္ေျပပါသည္။)
”ၿပီးဆံုး” ကို ႏွိပ္ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ဖုန္းကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ေရွ႕တြင္းေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ လူအနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၆ နာရီမွ တစ္ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
1 - ေခ်းေငြသည္ မိမိလစာ၏ ၄၀% အထိသာ ေခ်းေပးပါသည္။
2 - ပထမေခ်းေငြ - သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသာ ထည့္ေပးပါမည္။
3 - ဒုတိယေခ်းေငြ - ဘဏ္အေကာင့္သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြလႊဲသည့္ စနစ္
4 - ပိုမိုမ်ားျပားေသာေခ်းေငြမ်ား ရယူရန္ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳရမည့္ အခ်ိန္ကာလ - ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ အသံုးျပဳရမည္။
5 - ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြအား ေရွ႕ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီး ၅ ရက္အၾကာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
6 - ထပ္ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ရက္တိုးျခင္း : ေနာက္ထပ္ မိသားစုဝင္ႏွစ္ဦး၏ အဆက္အသြယ္မ်ား

အဆင့်နှစ်:

အတည္ျပဳခ်က္အား ေစာင့္ဆိုင္းပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ဖုန္းကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ေရွ႕တြင္းေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ လူအနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၆ နာရီမွ တစ္ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းေခၚမႈထံမွာ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူပါ။
ဤေနရာတြင္ သင္၏ ႀကိဳတင္ယူေငြအား အတည္ျပဳရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္အႀကိမ္မ်ားတြင္မူ ဤအဆင့္အား မလိုအပ္ေတာ့ပဲ သင့္ထံမွ ဖုန္းေခၚလိုက္ရံုျဖင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ႀကိဳတင္ယူေငြကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

အဆင့်သုံး:

အတည္ျပဳခ်က္အား ေစာင့္ဆိုင္းပါ

- ဤနည္းျဖင့္ ေငြလက္ခံရယူရန္ သင္သည္ KBZ (သို႔) CB (သို႔) AYA ဘဏ္တြင္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခု ရွိရပါမည္။ အကယ္၍ သင့္ထံတြင္ မရွိေသးပါက ျပဳလုပ္ထားပါရန္ အႀကံေပးပါသည္။ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ကဒ္သာ လိုအပ္ပါသည္။
- သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္အား ဘဏ္စာအုပ္၏ ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂဏန္း ၁၆ လံုးမွ ၁၇ လံုးခန္႔အထိ ရွည္လ်ားပါသည္။
- ဤနံပါတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပရန္လိုအပ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင္၏ ဘဏ္ေကာင့္ထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ ေငြလႊဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

- အျခားေသာ ေငြလႊဲစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ OK$, WaveMoney, ႏွင့္ MyKyat မ်ားကို အသံုးျပဳ၍လည္း သင္၏ ႀကိဳတင္ယူေငြကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
- ယင္းစနစ္မ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သြားေရာက္ေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ (စနစ္တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။)
OK$ အား ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ရန္
WaveMoney အား ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ရန္
- သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္သည္ သင္၏ အေကာင့္နံပါတ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
- ဤနံပါတ္အားအသံုးျပဳ၍ သင့္ထံသို႔ ေငြလႊဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
- သင့္အေကာင့္ထဲဝင္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အနီးရွိ ေအးဂ်င့္တြင္ သင္၏ေငြကို ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

- ဤနည္းျဖင့္ ေငြလက္ခံရယူရန္ သင္သည္ နီးစပ္ရာ CB (သို႕) KBZ (သို႕) AYA ဘဏ္မ်ားသို႔ သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
- သင္၏ မွတ္ပံုတင္အမွတ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (သင္၏ မွတ္ပံုတင္ပါ အမည္ႏွင့္ နံပါတ္)
- ထို႔ေနာက္ သင္လႊဲခိုင္းလိုက္ေသာ ဘဏ္ထံသို႔ ေငြအား လႊဲလိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
- သင္၏ မွတ္ပံုတင္ကဒ္အား ယူသြား၍ ဘဏ္တြင္ ႀကိဳတင္ယူေငြကို သြားေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။